Bob_wesselsB. Wessels
Rotterdam District Court, 25 November 2016, ECLI:­NL:­RBROT:­2016:­9090 (Hanjin Shipping Europe)
 

Opinie en achtergrond

  Commissie voor Veiligheid en Justitie stelt vragen aan Minister over aandeelhoudersleningen en over bescherming werknemers bij prepack - A.L. Jonkers (november 2017)
 

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister voor Rechtsbescherming over de negende voortgangsbrief (d.d. 28 september 2017, Kamerstukken II 2017/18, 33 695, nr. 15) in het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht. De vragen richten zich voornamelijk op twee actuele onderwerpen: op de positie van (al dan niet gesecureerde) aandeelhoudersleningen in faillissement en op de prepack, met name de implementatie van het arrest FNV/Smallsteps van het Hof van Justitie EU.

Lees verder »

  Rabobank/Reuser q.q. en het bodem(voor)recht van de fiscus - Ton Tekstra (augustus 2016)
 

In het arrest Rabobank/Reuser q.q. (HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046) heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de relatie tussen een pandrecht en een eigendomsvoorbehoud betreffende dezelfde zaak. Kort gezegd is de Hoge Raad van oordeel dat de verkrijger van een onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak een geldig pandrecht kan vestigen op zijn voorwaardelijke eigendomsrecht op deze zaak.

Lees verder »

  Het is tijd voor wat minder zekerheid - A.L. Jonkers (juni 2016)
 

Het is in zwang te pleiten voor een ruime vrijheid voor financiers, zodat die financiers een sterke positie in het faillissement van hun schuldenaar kunnen bedingen. Veelgehoorde argumenten zijn dat handelscrediteuren niet zielig zijn en best voor zichzelf kunnen zorgen, bijvoorbeeld door een hogere rente of hogere prijzen te bedingen, en dat juist financiers bij uitstek zekerheden nodig hebben om te kunnen financieren, wat weer goed zou zijn voor de economie. Op die argumenten valt echter het nodige af te dingen. Tevens is een te sterke juridische positie voor professionele kredietverleners om verschillende redenen onwenselijk en schadelijk voor de economie.

Lees verder »