Opinie en achtergrond #4

Download pdf

Commissie voor Veiligheid en Justitie stelt vragen aan Minister over aandeelhoudersleningen en over bescherming werknemers bij prepack

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister voor Rechtsbescherming over de negende voortgangsbrief (d.d. 28 september 2017, Kamerstukken II 2017/18, 33 695, nr. 15) in het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht. De vragen richten zich voornamelijk op twee actuele onderwerpen: op de positie van (al dan niet gesecureerde) aandeelhoudersleningen in faillissement en op de prepack, met name de implementatie van het arrest FNV/Smallsteps van het Hof van Justitie EU.

Ten aanzien van aandeelhoudersleningen wordt de minister gevraagd hoe hij aankijkt tegen de door prof. De Weijs aangestipte problematiek ten aanzien van vennootschappen die (grotendeels) door aandeelhouders met leningen in plaats van eigen vermogen gefinancierd worden. Indien voor die leningen ook zekerheden bedongen worden, staat de aandeelhouder in faillissement zelfs vooraan in de rij. In veel landen wordt paal en perk gesteld aan de manier waarop een aandeelhouder vorm geeft aan zijn investering, maar in Nederland lijkt dit, aldus de vragen, niet het geval.  

Ten aanzien van de prepack wordt de minister met klem gevraagd (nogmaals) in te gaan op het arrest FNV/Smallsteps van het Hof van Justitie EU. De commissieleden vragen daarbij of de belangen van werknemers mede naar aanleiding van die uitspraak wellicht beter verankerd zouden moeten worden in het faillissementsrecht.

Zie voor de vragen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-tk-2017D31124.html

A.L. Jonkers, november 2017