Opinie en achtergrond

  Eerste civielrechtelijke bestuursverboden gepubliceerd - J.C.L. Verheijden (november 2018)
 

Op 1 juli 2016 is de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden. Door middel van invoering van artikel 106a tot en met 106e Fw is de mogelijkheid gecreëerd om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen wanneer een bestuurder faillissementsfraude pleegt of zich schuldig maakt aan wangedrag in de aanloop naar een faillissement. Inmiddels zijn de eerste civielrechtelijke bestuursverboden in het handelsregister gepubliceerd.

Lees verder »

  Verkoop verpande voorraad door curator tijdens afkoelingsperiode - Floortje van Tilburg (juli 2018)
 

In de afgelopen jaren en ook recent nog zijn veel retailketens gefailleerd, waaronder ook meerdere kledingwinkels. Veelal wordt in dergelijkegrotere faillissementen een afkoelingsperiode gelast. Tegelijkertijd is er vaak ook veel aan gelegen om de winkels open te houden en de verkoop van de (met name) kleding snel voort te zetten vanuit de winkels. Op dat moment is het de curator die nog de beschikking heeft over de winkelpanden en de inzet van het personeel. Als de voorraad van gefailleerde is verpand, zal de curator daar rekening mee moeten houden. Behalve met een afkoelingsperiode wordt de pandhouder ermee geconfronteerd dat de curator een (dwang)positie heeft ten aanzien van de winkels en het personeel.

Lees verder »

  De Wet Modernisering Faillissementsprocedure: wijzigingen ten aanzien van de schuldeiserscommissie - S. Renssen (mei 2018)
 

De huidige Nederlandse Faillissementswet dateert uit 1896 en stamt daarmee uit een andere tijd. Mede vanuit dit oogpunt is in het kader van het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht het wetsvoorstel Wet modernisering Faillissementsprocedure ingediend. Het doel dat de minister oorspronkelijk voor ogen had bij de modernisering van het faillissementsrecht was het in lijn brengen van de Faillissementswet met de technische ontwikkelingen van heden, het mogelijk maken van meer maatwerk bij de afwikkeling van een faillissement en het verbreden van de kennisopbouw bij de rechterlijke macht.

Lees verder »

  Kamervragen over sterke positie banken in insolventie naar aanleiding van afscheidsrede S.C.J.J. Kortmann - A.L. Jonkers (april 2018)
 

Er zijn Kamervragen gesteld naar aanleiding van de afscheidsrede van Bas Kortmann, getiteld 'Het faillissement, een paradijs voor banken'.

Lees verder »

  Enkele uitdagingen bij de informatieplicht voor bestuurder en curator - Michiel Hartman (maart 2018)
 

Een van de eerste handelingen die een curator verricht nadat hij of zij is aangesteld in een nieuw faillissement, is het veilig stellen van de administratie van de failliet. De administratie van een failliet vormt zowel bij de afwikkeling van het faillissement als bij het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement een essentiële bron van informatie voor de curator. Met de Wet versterking positie curator zijn de verplichtingen voor de bestuurder om de administratie aan te leveren uitgebreid, in het bijzonder de plicht van de bestuurder en een derde de administratie ‘leesbaar’ te overhandigen aan de curator (art. 105a en 105b Fw).

Lees verder »

  Follow the money: bestuurdersaansprakelijkheid wegens selectieve betalingen en het ‘probleem’ van de rijdende trein - Prof. dr. R.J. de Weijs (februari 2018)
 

Bestuurders zijn als uitgangspunt niet aansprakelijk voor schulden van de vennootschap, ook niet in faillissement. Vermogensrechtelijk zijn zij een derde in de verhouding van de vennootschap tot haar schuldeisers. Toch zijn er zeer veel gronden waarop een bestuurder in faillissement kan worden aangesproken. Een heldere invulling van de normen van ‘onbehoorlijk bestuur’ en ‘persoonlijk voldoende ernstig verwijt’ ontbreekt echter grotendeels.

Lees verder »

  Commissie voor Veiligheid en Justitie stelt vragen aan Minister over aandeelhoudersleningen en over bescherming werknemers bij prepack - A.L. Jonkers (november 2017)
 

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister voor Rechtsbescherming over de negende voortgangsbrief (d.d. 28 september 2017, Kamerstukken II 2017/18, 33 695, nr. 15) in het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht. De vragen richten zich voornamelijk op twee actuele onderwerpen: op de positie van (al dan niet gesecureerde) aandeelhoudersleningen in faillissement en op de prepack, met name de implementatie van het arrest FNV/Smallsteps van het Hof van Justitie EU.

Lees verder »

  Rabobank/Reuser q.q. en het bodem(voor)recht van de fiscus - Ton Tekstra (augustus 2016)
 

In het arrest Rabobank/Reuser q.q. (HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046) heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de relatie tussen een pandrecht en een eigendomsvoorbehoud betreffende dezelfde zaak. Kort gezegd is de Hoge Raad van oordeel dat de verkrijger van een onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak een geldig pandrecht kan vestigen op zijn voorwaardelijke eigendomsrecht op deze zaak.

Lees verder »

  Het is tijd voor wat minder zekerheid - A.L. Jonkers (juni 2016)
 

Het is in zwang te pleiten voor een ruime vrijheid voor financiers, zodat die financiers een sterke positie in het faillissement van hun schuldenaar kunnen bedingen. Veelgehoorde argumenten zijn dat handelscrediteuren niet zielig zijn en best voor zichzelf kunnen zorgen, bijvoorbeeld door een hogere rente of hogere prijzen te bedingen, en dat juist financiers bij uitstek zekerheden nodig hebben om te kunnen financieren, wat weer goed zou zijn voor de economie. Op die argumenten valt echter het nodige af te dingen. Tevens is een te sterke juridische positie voor professionele kredietverleners om verschillende redenen onwenselijk en schadelijk voor de economie.

Lees verder »